Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΘεωρητικές προσεγγίσεις στην έννοια του πολιτικού κόμματος
Περιεχόμενο του μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η θεωρητική και ιστορική αναδρομή στην έννοια του κόμματος και ευρύτερα του κομματικού φαινομένου. Ξεκινώντας από τις πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις του 19ου αιώνα και φτάνοντας μέχρι τις πιο σύγχρονες θεωρίες, το μάθημα διασχίζει όλες τις εκφάνσεις του «κόμματος» (λειτουργικές, οργανωτικές, ιδεολογικές, αντιπροσωπευτικές – εκλογικές) και τη διττή σχέση που αναπτύσσει με το Κράτος και την κοινωνία.

Λέξεις-Κλειδιά

Αντιπροσώπευση, Οργάνωση, Κράτος, Σχέσεις Εκπροσώπησης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Duverger, M. (1976, nouvelle éd.). Les Partis Politiques. Paris: Armand Colin.

K
atz, R. – Mair, P. (eds) (1994). How Parties Organize. London: Sage.

Katz, R. & Mair, P. (1995). «Changing models for party organization and party democracy. The Emergence of the Cartel Party». Party Politics Vol. 1, No, σ. 5-28

Kirchheimer, O. (1966). «The transformation of Western European Party Systems», σ. 184-188. Στο LaPalombara J. & WeinerM. (eds), Political Parties and Political Development. Princeton: P.U.P. (ελληνική μετάφραση Κων/νος Κατσουρός: «Ο μετασχηματισμός κομματικών συστημάτων στη Δυτική Ευρώπη», περιοδικό Λεβιάθαν, 11, 1991, 77-104)

Lipset, S. & Rokkan, St. (eds) (1967). Party Systems and Voters Alignments. New York: Τhe Free Press.

Μair, P. (1994). “Party Organizations: From Civil Society to the State”. ΣτοKatz, R – Mair, P. (eds), How Parties Organize: Change and adaptation in Party Organizations in Western Democracies, London: Sage.

Μair, P. (1995). «Political Parties, Popular Legitimacy and Public Privilege». ΣτοWest European Politics, Vol. 18, No 3, July, 40-57.

Mair, P. (1997). Party System Change: Approaches and Interpretations.  Oxford : Oxford University Press.

Michels, R. (1971). Les partis politiques. Paris: Flammarion

Οstrogorski, M. (1979). La Démocratie et les partis politiques. Paris: Seuil.

Panebianko, A. (1988). Political Parties: Organisation and Power. Cambridge: Cambridge University Press.

Pitkin, H.F. (1967). The concept of representation. Berkley: University of California Press.

Sartori, G. (1976). Party and Party Systems. Cambridge: UniversityPress.