Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΠολιτικά κόμματα, Εκλογές και Κομματικό Σύστημα - Οι μετασχηματισμοί της αντιπροσώπευσης 1990-2010
Στο βιβλίο επιχειρείται μια συνολική διερεύνηση του ιδεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα των κομμάτων, ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίοδο της «ύστερης μεταπολίτευσης». Εξετάζεται αναλυτικά η κοινωνική σύνθεση των εκλογικών τους σωμάτων, η εσωτερική συγκρότηση και δομή τους, οι οργανωτικές τους διαστάσεις, η σχέση τους με το κράτος και τη διοίκηση. Παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών της κομματικής ταύτισης, της «ταξικής ψήφου» (class voting) και της «οικονομικής ψήφου» (economic voting), καθώς και των δεικτών που προκύπτουν από τη θέση των κομμάτων στις κλίμακες ιδεολογικών τοποθετήσεων. Τέλος, καταγράφονται οι δείκτες «συσχέτισης Κράτους – Κόμματος» στο επίπεδο των στελεχών τους, καθώς και οι δείκτες οικονομικής εξάρτησης των κομμάτων από το κράτος και το ιδιωτικό κεφάλαιο μέσα από την ανάλυση των οικονομικών ισολογισμών τους.
Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τη μελέτη των ελληνικών πολιτικών κομμάτων της συγκεκριμένης περιόδου, αλλά και για μια σφαιρική μελέτη των μετασχηματισμών των σύγχρονων πολιτικών κομμάτων ως "κομμάτων του κράτους". Διατρέχεται όλη η θεωρητική παράδοση της μελέτης του κομματικού φαινομένου, από τον Duverger έως τους Katz & Mair και από τους ‘κλασικούς’ του μαρξισμού έως τους σύγχρονους προβληματισμούς της ριζοσπαστικής σκέψης.